HomeKonijnensector › Regeling ammoniak en veehouderij

Regeling ammoniak en veehouderij

Regeling ammoniak en veehouderij

De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is een op de Wet ammoniak en veehouderij gebaseerde ministeriële regeling die de emissiefactoren bevat die nodig zijn om in de vergunde en in de aangevraagde situatie de ammoniakemissie van een veehouderij te kunnen berekenen. De Rav bevat een lijst met de verschillende stalsystemen per diercategorie en de daarbij behorende emissiefactoren (zie bijlage 1 van de Rav). Tevens zijn hierin de maximale emissiewaarden opgenomen voor de berekening van de emissieplafonds op grond van de Wav (zie bijlage 2 van de Rav).

De Rav wordt regelmatig aangepast. Voor de Rav, zoals gepubliceerd in de staatscourant, alsmede de wijzigingen hierop kunt u downloaden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO. De rangschikking is gebaseerd op de datum waarop de Rav in de staatscourant is geplaatst.

Voor de Wet ammoniak en veehouderij klik HIER.

Hieronder vindt u de unieke stalbeschrijvingen, volgens de geldende Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Mechanisch geventileerde stal met gescheiden afvoer van mest en urine:
- Voedsters inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd
- Vlees en opfokkonijnen tot dekleeftijd